Gestillte Sehnsucht

Wenhan Jiang

Wenhan Jiang viola
Dian Wu piano
Yuki Akimoto mezzo-soprano

Brahms Viola Sonata in F minor, Op 120 No 1; Viola Sonata in E flat, Op 120 No 2; Zwei Gesänge, Op 91

Free, no tickets required.

Download Diary